Ini Nilai-nilai Universal TQN Pontren Suryalaya

“Suryalaya merupakan pusat pengamalan dan pengembangan TQN Pontren Suryalaya. Pendiri Pondok Pesantren Suryalaya Syekh Abdullah Mubarok bin Nur Muhammad yang lebih dikenal dengan Abah Sepuh, beliau pada tahun 1956 mengeluarkan wasiat yang disebut tanbih. Tanbih ini bisa diartikan sebagai pengingat-ingat. Tanbih ini biasa dibacakan ketika acara-acara keagamaan di kalangan Ikhwan TQN Pondok Pesantren Suryalaya,” ujar Dr. Muhamad Kodir, M.Si. dalam Webinar Nasional menyambut Milad IAILM ke-35, Kamis (02/09).

Tanbih, kata Doktor Kodir, sudah menjadi bagian dari pedoman kehidupan sosial ikhwan TQN. “Di dalamnya saya melihat ada nilai-nilai universal TQN,” imbuh Ketua Umum LDTQN Pontren Suryalaya tersebut.

Dalam kesempatan itu, Wakil Rektor bidang akademik IAILM Suryalaya tersebut memaparkan nilai-nilai universal TQN Suryalaya. Ada 16 nilai universal yang terkandung dalam Tanbih, berikut ini rinciannya:

Nilai-Nilai Universal TQN (Tanbih).

1. Kerukunan

(Ulah aya kabengkahan jeung sadayana).

2. Loyalitas/kepatuhan dan Tanggung jawab

(Oge nu jadi papayung nagara sina tambih kamulyaanana, kaagunganana, tiasa nangtayungan kasadaya abdi-abdina, ngauban kasadaya rakyatna, dipaparin karaharjaan, kajembaran, kanikmatan ku Gusti nu Maha Suci dlohir batin). Baca juga…

3. Kepatuhan terhadap Aturan Berdasarkan Tauhid

(Eta dua-duanana kawulaan sapantesna samistina, kudu kitu manusa anu tetep cicing dina kaimanan, tegesna tiasa ngawujudkeun karumasaan terhadep agama jeung nagara ta’at ka Hadorot Ilahi nu ngabuktikeun paréntah dina agama jeung nagara).

4. Ketahanan Diri

(Inget sakabéh murid-murid, ulah kabaud ku pangwujuk napsu, kagendam ku panggoda syétan).

5. Kewaspadaan

(sina awas kana jalan anu matak méngparkeun kana paréntah agama jeung nagara sina telik kana diri bisi katarik ku iblis anu nyelipkeun dina bathin urang saréréa).

6. Penghormatan

(Ka saluhureun ulah nanduk boh saluhureun harkatna atawa darajatna, boh dina kabogana, éstu kudu luyu akur jeung batur-batur).

7. Kebersamaan/Kekompakan

(Ka sasama tegesna ka papantaran urang dina sagala-galana ulah rék paséa, sabalikna kudu rendah babarengan dina enggoning ngalakukeun paréntah agama jeung nagara, ulah jadi pacogrégan pacéngkadan).

8. Penghargaan dan Pengayoman

(Ka sahandapeun ulah hayang ngahina atawa nyieun deleka culika, henteu daék ngajénan, sabalikna kudu héman, kalawan karidloan malar senang rasana gumbira atina, ulah sina ngarasa reuwas jeung giras, rasa kapapas mamaras, anggur ditungtun dituyun ku naséhat anu lemah lembut, nu matak nimbulkeun nurut, bisa napak dina jalan kahadéan).

9. Keramahan, Kedermawanan dan Empati

(Kanu pakir jeung miskin kudu welas asih soméah, tur budi beresih, sarta daék méré mawéh, nganyatakeun haté urang saréh. Geura rasakeun awak urang sorangan kacida ngerikna ati ari dina kakurangan).

10. Kemanusiaan

(Tah kitu pigeusaneun manusa anu pinuh karumasaan, sanajan jeung séjén bangsa, sabab tungal turunan ti Nabi Adam as).

11. Tolong-menolong

(Kudu silih tulungan jeung batur dina enggoning kahadean jeung katakwaan terhadep agama jeung nagara).

12. Toleransi

(Ari sebagai agama, saagamana-saagamana).

13. Adaptif Bijaksana

(Sina logor dina liang jarum, ulah sereg di buana).

14. Introspeksi

(Karana anu matak tugeunah terhadep badan urang masing-masing éta téh tapak amal perbuatanana). Baca Juga…

15. Bersyukur kepada Allah

(Gusti Allah geus maparin conto pirang-pirang tempat, boh kampungna atawa desana atawa nagarana, anu dina éta tempat nuju aman sentosa, gemah ripah loh jinawi, kaki-kari pendudukna (nu nyicinganana) teu narima kana ni’mat ti Pangéran, maka tuluy baé dina éta tempat kalaparan, loba kasusah, loba karisi jeung sajabana, kitu téh samata-mata pagawéan maranéhanana).

16. Optimis & Kerja Keras

(Teu aya lian pagawéan urang saréréa Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah amalkeun kalawan enya-enya keur ngahontal sagala kahadéan dlohir bathin, keur nyingkahan sagala kagoréngan dlohir bathin, anu ngeunaan ka jasad utama nyawa).

Rekomendasi
Komentar
Loading...